Menu
Your Cart

Lietošanas noteikumi

Lai lietotu SIA "Fotorobs", reģistrācijas numurs 40003628296, juridiskā adrese: Ausmas iela 22-3, Rīga, Latvija, LV-1006, (turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS) interneta veikalu vietnē www.fotoprece.lv un veiktu tajā preču pirkumus, PIRCĒJAM (fiziskai personai vai juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim) pirms pirkuma veikšanas jāiepazīstas un jāakceptē PĀRDEVĒJA piedāvāto preču iegādes noteikumu kopums (turpmāk – NOTEIKUMI).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi un to darbības laiks

1.1.1. Saskaņā ar šiem NOTEIKUMIEM, PĀRDEVĒJS pārdod preces, kas izvietotas PĀRDEVĒJA interneta vietnē www.fotoprece.lv (turpmāk - INTERNETA VEIKALS) un PIRCĒJS iegādājas preces, atbilstoši sortimentam, ko norāda INTERNETA VEIKALĀ veiktajā pasūtījumā latviešu, krievu vai angļu valodās (turpmāk – PIRKUMS) un pieņem to.

1.1.2. Īpašuma tiesības uz preci pāriet PIRCĒJAM ar pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.1.3. PĀRDEVĒJS saziņai ar PIRCĒJU izmanto PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas PIRCĒJAM tiek piegādāti uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.

1.1.4. INTERNETA VEIKALĀ redzamie preču attēli ir maksimāli pietuvināti realitātei, tomēr var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, PIRCĒJAM ir tiesības un iespēja sazināties ar PĀRDEVĒJU  ar šajos NOTEIKUMOS norādītajiem saziņas līdzekļiem un kontaktinformāciju.

1.1.5. PIRCĒJS piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, rezervācijā un/vai iegūti lietojot INTERNETA VEIKALU, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei.

1.1.6. Šie NOTEIKUMI stājas spēkā 2020.gada 8. septembrī. NOTEIKUMI var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un tie tiek publicēti INTERNETA VEIKALĀ. PIRCĒJAM pirms pasūtījuma veikšanas katru reizi ir pienākums iepazīties ar NOTEIKUMIEM. INTERNETA VEIKALA lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu NOTEIKUMU izmaiņu publicēšanas, kalpo kā PIRCĒJA piekrišana šiem grozījumiem.

2. PIRCĒJA atbildība

2.1. Reģistrējoties un/vai iegādājoties preci vai pakalpojumu INTERNETA VEIKALĀ un piekrītot šiem NOTEIKUMIEM, PIRCĒJS apliecina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja PIRCĒJS ir juridiska persona, PIRCĒJS apliecina, ka tās vārdā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.

2.2. PIRCĒJS apliecina, ka lietos INTERNETA VEIKALU atbilstoši normatīvajiem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda NOTEIKUMU vai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā PĀRDEVĒJAM ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par PIRCĒJA veikto pasūtījumu un/vai liegt PIRCĒJAM INTERNETA VEIKALA lietošanu.

2.3. PIRCĒJAM, reģistrējoties un/vai rezervējot preci, ir pienākums norādīt derīgu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

3. Distances līgums

3.1. Ja PIRKUMS tiek veikts INTERNETA VEIKALĀ, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus, starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU tiek noslēgts distances līgums.

3.2. Distances līgums stājas spēkā ar brīdi, kad PIRCĒJS ir veicis pirkumu INTERNETA VEIKALĀ un PĀRDEVĒJS ir piegādājis apstiprinājumu par veikto pirkumu ar elektroniskā pasta starpniecību uz PIRCĒJA norādīto elektroniskā pasta adresi.

3.3. Atteikuma tiesības, kas izriet no distances līguma, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 - "Noteikumi par distances līgumu", piemērojamas tikai PIRCĒJAM, kas saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību).

4. Atteikuma tiesības

4.1. PIRCĒJS, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci). Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā.

4.2. Ja preces piegāde notikusi izmantojot pakomāta pakalpojumus PIRCĒJS, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no brīža, kurā pircējs ir izņēmis preci no pakomāta.

4.3. PIRCĒJS pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē PĀRDEVĒJU, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja pircējs atteikuma veidlapu (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 - „Noteikumi par distances līgumu”, turpmāk- MK noteikumi Nr.255) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta PĀRDEVĒJAM pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

4.4. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikumu nosūtīšana termiņā izbeidz PASŪTĪJUMU un atbrīvo PIRCĒJU no līgumsaistībām, kas izriet no distances veidā noslēgtā pasūtījuma.

4.5. PIRCĒJS nosūta preci atpakaļ PĀRDEVĒJAM vai nodod to PĀRDEVĒJAM vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis PĀRDEVĒJAM atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

4.6. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs nodrošināt PIRCĒJAM iespēju PĀRDEVĒJA tīmekļa vietnē www.fotoprece.lv elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu Šādā gadījumā PĀRDEVĒJS, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo PIRCĒJAM par atteikuma saņemšanu.

4.7. PĀRDEVĒJS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis informāciju par PIRCĒJA lēmumu atkāpties no PASŪTĪJUMA, atmaksā PIRCĒJAM viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā PIRCĒJA samaksātos piegādes izdevumus. PĀRDEVĒJS minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja PIRCĒJS, izņemot gadījumus, kad PIRCĒJS skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un PIRCĒJAM par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

4.8. PIRCĒJS sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad PĀRDEVĒJS ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis PIRCĒJU, ka tam jāsedz izmaksas.

4.9. PIRCĒJS nevar izmantot Atteikuma tiesības MK noteikumu Nr. 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

4.9.1. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras PĀRDEVĒJS nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

4.9.2. PIRCĒJS ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

4.10. PIRCĒJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. PIRCĒJS ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā.

4.11. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar distances pirkuma līgumu PIRCĒJA samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad PĀRDEVĒJS saņēmis preci vai PIRCĒJS iesniedzis PĀRDEVĒJAM apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

5. Sūdzību izskatīšanas kārtība

5.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti iesniedzama elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi roberts@fotostudija.lv vai rakstveidā, nosūtot uz juridisko adresi Ausmas iela 22-3, Rīga, Latvija, LV-1006. Sūdzība tiks izskatīta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

5.2. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

5.3. PIRCĒJIEM, kuru uzskatāmi par patērētājiem normatīvo aktu izpratnē ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces PĀRDEVĒJAM rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

5.4. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

5.5. Iesnieguma iesniegšanas datumu

5.6. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

5.7. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

Ārpustiesas strīdu risinātājs - Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija:

6. Informācija par interneta veikalu www.fotoprece.lv

6.1. Cenas

6.1.1. Visas preču cenas INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

6.1.2. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā un papildus preces cenai PIRCĒJS maksā par piegādes pakalpojumiem, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa vai maksa nav iekļauta preces cenā.

6.1.3. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts INTERNETA VEIKALĀ pie preces. Ja akcijas cenu laika posms nav norādīts, tad akcijas cenas darbojas uz nenoteiktu laiku.

6.1.4. Pircējs, apstiprinot pirkumu pasūtījuma veidlapā, piekrīt pie preces norādītajai spēkā esošajai preču piegādes un/vai uzstādīšanas cenai (ja tāda ir noteikta konkrētajai precei). PIRCĒJAM ir pienākums segt PĀRDEVĒJA izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) PIRCĒJAM tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā/laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.

6.2. Valodas

6.2.1. Pasūtījuma veidlapa INTERNETA VEIKALĀ ir pieejama latviešu un krievu valodās un PIRCĒJAM ir iespēja veikt pasūtījumu jebkurā no šīm valodām.

7. Preču apmaksa un piegāde

7.1. Preču apmaksa

7.1.1. Samaksas par preci un/vai pakalpojumu summa un citi nosacījumi var būt atkarīgi no PIRCĒJA izvēlētās preces un piegādes veida.

7.1.2. Pirkuma apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (kases čeks, kases termināla čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja PIRCĒJS veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tai skaitā ar maksājuma karti, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts PĀRDEVĒJA bankas kontā.

7.1.3. PIRCĒJS var veikt apmaksu vienā no sekojošiem veidiem:

7.1.3.1. Ar bankas pārskaitījumu - PIRCĒJS veic samaksu bankā vai internetbankā pēc izrakstītā rēķina uz rēķinā norādīto PĀRDEVĒJA bankas kontu.

7.1.3.2. Samaksa veikalā - PIRCĒJS veic samaksu par precēm skaidrā naudā vai citā veikalā pieejamā norēķinu veidā mūsu veikalā / birojā Kr. Barona ielā 81, Rīgā.

7.2.    Preču piegāde

7.2.1. Preces vai preču piegāde PIRCĒJAM tiek veikt PIRCĒJA izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas apmaksas. PĀRDEVĒJS 5 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo PIRCĒJAM uz kādu no pasūtījumā norādītajiem PIRCĒJA kontaktiem (e-pasta adresi, tālruņa numuru) par preces gatavību piegādei.

7.2.2. Atsevišķu preču specifikas dēļ PĀRDEVĒJS var izvēlēties citu piegādes veidu, par to paziņojot pircējam uz kādu no pasūtījumā norādītajiem PIRCĒJA kontaktiem

7.2.3. PIRCĒJAM ir pienākums būt sasniedzamam pa PASŪTĪJUMĀ norādīto telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos par piegādes detaļām un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildē.

7.2.4. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PIRCĒJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PIRCĒJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PIRCĒJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

8. Preču pasutījuma noformēšana

8.1. PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, rezervējot to vietnē www.fotoprece.lv vai pa tālruni 67270601, vai pa elektronisko pastu roberts@fotostudija.lv.

8.2. Lai noformētu pasūtījumu INTERNETA VEIKALĀ, PIRCĒJAM nav nepieciešams obligāti reģistrēties (noformēt pasūtījumus INTERNETA VEIKALĀ var arī nereģistrēti lietotāji). Taču reģistrētajiem PIRCĒJIEM ir iespējami papildus bonusi, kā papildus atlaides, lojalitātes programmas u.tml.

8.3. Lai iegādātos izvēlēto preci, PIRCĒJS, kas ir piekritis šiem NOTEIKUMIEM, aizpilda pasūtījuma veidlapu INTERNETA VEIKALA vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi.

8.4. Pasūtījuma noformēšana neietver tūlītēju PIRCĒJA pienākumu veikt samaksu. PĀRDEVĒJS pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi, nosūtot PIRCĒJAM uz norādīto e-pasta adresi apmaksas rēķinu un/vai līgumu, ja tāds nepieciešams. PIRKUMS ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos NOTEIKUMOS paredzētajos gadījumos.

9. Tehniskie līdzekļi informācijas ievades kļūdu noteikšanai un labošanai pirms pasūtījuma izdarīšanas

9.1. Pasūtījuma noformēšanas posmā INTERNETA VEIKALĀ PIRCĒJAM ir iespēja rediģēt ievadītos datus. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar interneta veikala menedžeriem pa tālruni 27778818 vai elektronisko pastu info@mksystems.lv.

10. Kontaktinformācija un rekvizīti

  • Nosaukums: SIA "Fotorobs"
  • Juridiskā adrese: Ausmas iela 22-3, Rīga, Latvija, LV-1006
  • Reģistrācijas Nr.: 40003628296
  • Tālrunis: 67270601
  • E-pasts: roberts@fotostudija.lv

 Lietošanas noteikumi pēdējoreiz atjaunināti 2020. gada 8. septembrī

Informējam, ka mūsu internetveikalā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni.
Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.
Apstiprinot sīkdatņu izmantošanu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Privātuma politika